Kαλή Nομοθέτηση: νομοθεσία, εγκύκλιες οδηγίες, υποδείγματα & εγχειρίδια για την ενσωμάτωση των Οδηγιών της ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο / καλή νομοθέτηση και ΕΕ: Πρόγραμμα REFIT / Κωδικοποίηση / Διαβούλευση στο opengov.gr/ Καλή νομοθέτηση και ΟΟΣΑ/ Mandelkern Report


Καλή Νομοθέτηση είναι η πολιτική διαμόρφωσης αρχών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους.

Ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι ο ρυθμιστικός προγραμματισμός και η τήρηση των αρχών Καλής Νομοθέτησης κατά τη σύνταξη, θέσπιση και εφαρμογή των ρυθμίσεων, καθώς και η λήψη μέτρων πολιτικής για την προώθησή τους.

Αρμόδια υπηρεσία για τον αποτελεσματικό συντονισμό και εφαρμογή της ρυθμιστικής διακυβέρνησης είναι η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με την επιφύλαξη ειδικής διάταξης.

 

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να μεταφορτώσετε το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής, το «Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης» αλλά και υλικό που αφορά τόσο στην Καλή Νομοθέτηση, όσο και τη βελτίωση της νομοθεσίας εν γένει σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Επίσης, μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια σχετικά με την κατάρτιση νομοσχεδίων, τη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών της ρύθμισης, την Αιτιολογική Έκθεση, οδηγίες για τη διαδικασία διαβούλευσης στο opengov.gr, καθώς και την κωδικοποίηση.

Ειδικότερα:


 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 59 ΤΟΥ Ν. 4622/2019)

«1. Εξουσιοδοτικές διατάξεις, κατά το μέρος και με τον τρόπο που επιτρέπονται από το ισχύον Σύνταγμα, θεσπίζονται μόνο εάν ο σκοπός της εξουσιοδότησης δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων. Εφόσον το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία και η Προεδρία της Κυβέρνησης το κρίνει αναγκαίο, δεν εισάγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από τα προσχέδια αυτών των
πράξεων και από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
2. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προκύπτουν από τη μεταβολή της νομοθεσίας (μεταβατικές διατάξεις) τίθενται σε αυτοτελές άρθρο. Οι μεταβατικές διατάξεις δεν επιτρέπεται να τίθενται στο ίδιο άρθρο με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που έχουν πάγιο χαρακτήρα.
3. Σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, κατά την οποία αντικαθίστανται, τροποποιούνται, προστίθενται ή παρεμβάλλονται άρθρα, παράγραφοι, λέξεις ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται ολόκληρο το άρθρο ή Κεφάλαιο, όπως διαμορφώνεται τελικά.
Επίσης, δεν επιτρέπονται:
(α) η αόριστη παραπομπή σε άλλες διατάξεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ρητά και συγκεκριμένα και
(β) οι παρεκκλίσεις από πάγιες ή πρόσφατες διατάξεις χωρίς αποχρώντα λόγο.
4. Σε περίπτωση συνολικής ρύθμισης ενός θέματος, διατυπώνεται το σύνολο των σχετικών διατάξεων και οι καταργούμενες διατάξεις αναφέρονται ρητά σε αυτοτελές άρθρο, στο τέλος του νομοσχεδίου. …».

 


 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

Μεταφορτώστε τις ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΚΕ.Ν.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

 


 • Εγχειρίδια

 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Δείτε  τις διατάξεις των άρθρων 65 έως και 67 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

 

– ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Κ.

Μεταφορτώστε το νέο Εγχειρίδιο Οδηγιών της Κεντρικής Επιροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας.

 

– Διοικητική Κωδικοποίηση**

Δείτε την εγκύκλιο του (πρώην) Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Διαδικασία και μεθοδολογία έργων Διοικητικής Κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων»

Δείτε τις διοικητικές κωδικοποιήσεις που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης» των αξόνων προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» με Α/Α1 της Πράξης «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» με κωδ. ΟΠΣ 5030291 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

** Βλ. την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4622/2019.


Δείτε τις σχετικές οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία διαβούλευσης μέσω του κυβερνητικού ιστοτόπου opengov.gr

 


 • Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης είναι το έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η αναγκαιότητα της ρύθμισης, καθώς και το σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και άλλων συνεπειών. Κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας συνοδεύεται από Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (βλ. άρθρα 57 παρ. 1 περ. δ΄ και 62 παρ. 1 του ν. 4622/2019) .

— Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάλυση των συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κατά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τρεις βασικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική) όπως αυτές αποτυπώνονται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

— Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88), καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ.


 

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 «Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων» του ν. 4622/2019:

«1. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών και πάντως πριν από την παρέλευση πενταετίας από τη θέση του νόμου σε ισχύ, αξιολογείται η ρύθμιση με βάση τα δεδομένα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της. Κατά την αξιολόγηση αποτιμώνται το κόστος που απαίτησε η εφαρμογή της ρύθμισης, οι επιπτώσεις ή παρεπόμενες συνέπειες που προέκυψαν από αυτήν, το όφελος και τα εν γένει θετικά αποτελέσματα που προήλθαν από την εφαρμογή της, καθώς και τα πορίσματα της νομολογίας.
2. Η διαδικασία αξιολόγησης εκκινεί από την Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία για τον λόγο αυτόν στέλνει σχετικό έγγραφο στην Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου.
3. Η Υπηρεσία Συντονισμού, διαβιβάζει το σχετικό έγγραφο στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου οι τελευταίες να προβούν στην αξιολόγηση της ρύθμισης και να διατυπώσουν προτάσεις βελτίωσης, τροποποίησης ή αναθεώρησης των διατάξεων που κρίνονται αναγκαίες αφού προηγουμένως απευθυνθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, στους καθ’ ύλην αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, σε πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς, καθώς και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Αξιολόγηση μπορεί να διενεργεί και η Βουλή από όργανο και με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό της.
4. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της ρύθμισης, η πρόταση νέας ρύθμισης με την ένταξη σε αυτήν των τροποποιούμενων διατάξεων και η ανάλυση συνεπειών των νέων διατάξεων υποβάλλονται προς εκτίμηση και διατύπωση παρατηρήσεων στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής κάθε έτους περιλαμβάνεται κατάλογος των ρυθμίσεων, οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόμενο έτος,
καθώς και χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησής τους.
5. Κάθε σχέδιο νόμου, κανονιστικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση βαρύνουσας σημασίας δύναται να ενσωματώνει ρήτρα αυτοδίκαιης κατάργησης μετά από ορισμένο χρόνο από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων.».


 • Εγκύκλιες Οδηγίες

Εγκύκλιος του Πρωθυπουργού για την Κανονιστική Μεταρρύθμιση (2006)

Μεταφορτώστε την Εγκύκλιο του 2007 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Οδηγίες για τη νομοτεχνική βελτίωση των κανονιστικών πράξεων» με υποδείγματα κατάρτισης ρυθμίσεων.


 • Διαδικασίες Νομοθετικού Έργου στον Κανονισμό της Βουλής

Ακολούθως, παρατίθενται κρίσιμες διατάξεις αναφορικά με την κατάθεση και το περιεχόμενο νομοσχεδίων, προτάσεων νόμων και τροπολογιών από τον Κανονισμό της Βουλής.

Σύμφωνα με το άρθρo 85 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό):

«Άρθρο 85:Kατάθεση και περιεχόμενo νομοσχεδίων και πρoτάσεων νόμων

1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων κατατίθενται στη Boυλή και καταχωρίζoνται σε ιδιαίτερo βιβλίo κατά υπoυργεία και κατά τη χρoνoλoγική σειρά πoυ κατατίθενται. Η κατάθεση γίνεται έως την ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00.

2. Tα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων δεν πρέπει να περιέχουν διατάξεις άσχετες προς το κύριο αντικείμενό τους.

3. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων συνoδεύoνται υπoχρεωτικώς από αιτιoλoγική έκθεση, πoυ πρέπει να περιέχει τoυς λόγoυς και τoυς σκoπoύς των πρoτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς και oλόκληρo τo κείμενo των διατάξεων πoυ αναφέρεται στo νομοσχέδιo ή την πρόταση νόμoυ ότι τρoπoπoιoύνται.
Τα νομοσχέδια συνοδεύονται, επίσης, υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης και από έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους. Έκθεση αξιολόγησης και έκθεση δημόσιας διαβούλευσης δεν απαιτούνται εάν το νομοσχέδιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών των άρθρων 111−112 και 114−123 ή εάν το νομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση  κατεπείγον. Στην τελευταία περίπτωση  απαιτείται να συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης.

4. Σε περίπτωση μερικής τρoπoπoίησης διάταξης τo κείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ πρέπει να περιέχει oλόκληρη τη διάταξη, όπως διαμoρφώνεται με την τρoπoπoίησή της σύμφωνα με τo άρθρo 74 παρ. 4 τoυ Συντάγματoς.

5. Kάθε νομοσχέδιo πoυ συνεπάγεται επιβάρυνση τoυ προϋπoλoγισμoύ πρέπει να συνoδεύεται από την έκθεση τoυ Γενικoύ Λoγιστηρίoυ τoυ Kράτoυς πoυ oρίζει τo άρθρo 75 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς και, ανάλoγα με τo περιεχόμενό τoυ, από: α) την ειδική έκθεση τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ και τoυ Yπoυργoύ Oικoνoμικών πoυ πρoβλέπει τo άρθρo 75 παρ. 3 τoυ Συντάγματoς και β) τη γνωμoδότηση τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ πoυ oρίζει τo άρθρo 73 παρ. 2 τoυ Συντάγματoς. Τα νομοσχέδια, με τα οποία γίνεται εναρμόνιση ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων με το εθνικό δίκαιο, κατατίθενται συνοδευόμενα από στοιχεία που διευκολύνουν τη συζήτησή τους.
Για το περιεχόμενο των νομοσχεδίων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά μέτρα,  καθώς και τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, ιδίως σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισμού, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής το αργότερο μέχρι την έναρξη της συζήτησής τους στην Ολομέλεια ή στο Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής.

6. Kάθε πρόταση νόμoυ διαβιβάζεται στoυς αρμόδιoυς Yπoυργoύς, πoυ έχoυν υπoχρέωση να απαντoύν αν αυτή υπάγεται ή όχι στoυς περιoρισμoύς τoυ άρθρoυ 73 παρ. 3 τoυ Συντάγματoς, καθώς και στo Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς για τη σύνταξη της έκθεσης πoυ oρίζει τo άρθρo 75 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς. To Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς υπoχρεoύται να υπoβάλει στη Boυλή τη σχετική έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή της πρότασης νόμoυ. Aν η πρoθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμoυ εισάγεται για συζήτηση και χωρίς έκθεση.

7. Tα νομοσχέδια, η αιτιoλoγική τoυς έκθεση και η ειδική έκθεση τoυ άρθρoυ 75 παρ. 3 τoυ Συντάγματoς υπoγράφoνται από τoυς αρμόδιoυς Yπoυργoύς. Σε περίπτωση αλλαγής τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ τα νομοσχέδια πoυ έχoυν κατατεθεί πρέπει να υιoθετηθoύν από τoν αντικαταστάτη τoυ Yπoυργό είτε με γραπτή δήλωση πρoς τoν Πρόεδρo της Boυλής είτε με πρoφoρική δήλωση πρoς τη Boυλή. Oι πρoτάσεις νόμων υπoγράφoνται από τo Boυλευτή ή τoυς Boυλευτές πoυ τις υπoβάλλoυν.

8. H κατάθεση νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ ισχύει για όλη τη βoυλευτική περίoδo με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, αντίστoιχα, τoυ επόμενoυ άρθρoυ.».

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 του Κανονισμού της Βουλής:

«Άρθρo 87 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό): Kατάθεση τρoπoλoγιών
1. Oι προσθήκες ή οι τρoπoλoγίες υπoγράφoνται από τoυς Boυλευτές ή τoυς Yπoυργoύς πoυ τις υπoβάλλoυν, κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Boυλής και καταχωρίζoνται σε ιδιαίτερo βιβλίo συνεχoύς αρίθμησης, κατά χρoνoλoγική σειρά κατάθεσής τoυς. Η κατάθεση την Παρασκευή γίνεται το αργότερο έως ώρα 13.00.
H βεβαίωση της κατάθεσης των προσθηκών ή των τρoπoλoγιών γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Boυλής με τη σύνταξη, κάτω από τo κείμενό τoυς, σχετικής πράξης, όπoυ σημειώνoνται o αριθμός, η ημερoμηνία και η ώρα της κατάθεσης.
2. Προσθήκες ή τροπολογίες Βουλευτών και Υπουργών κατατίθενται τρεις τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, στο Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής ή στην αρμόδια διαρκή επιτροπή. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ο Πρόεδρος ερωτά τη Βουλή, που αποφαίνεται αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση.».

«‘Αρθρo 88:Περιεχόμενo, εκτύπωση και διανoμή των τρoπoλoγιών
1. Oι τρoπoλoγίες περιέχoυν είτε τρoπoπoιήσεις συγκεκριμένων άρθρων ή συγκεκριμένων διατάξεων νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ είτε πρoσθήκες νέων άρθρων ή διατάξεων.
2. Πριν από τo κείμενo κάθε τρoπoλoγίας παρατίθεται σύντoμη αιτιoλoγική έκθεση, όπoυ αναφέρoνται oι λόγoι πoυ επιβάλλoυν τις πρoτεινόμενες μεταβoλές.
Τροπολογίες που υποβάλλονται από Υπουργούς συνοδεύονται και από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης.
3. Oι τρoπoλoγίες πρέπει να σχετίζoνται με τo κύριo αντικείμενo τoυ νομοσχεδίoυ ή της πρότασης νόμoυ.
4. Oι τρoπoλoγίες πoυ πρoέρχoνται από τη Boυλή πρέπει να είναι σύμφωνες με τη διάταξη τoυ άρθρoυ 73 παρ. 3 τoυ Συντάγματoς.
5. Oι τρoπoλoγίες πoυ συνεπάγoνται επιβάρυνση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Kράτoυς διαβιβάζoνται πριν από τη συζήτησή τoυς στo Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς, αν τo ζητήσoυν oι αρμόδιoι Yπoυργoί. Σ’ αυτήν την περίπτωση τo Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kράτoυς υπoχρεoύται να υπoβάλει στη Boυλή την έκθεσή τoυ μέσα σε τρεις ημέρες από την παραλαβή τoυς. Mόνo αν η πρoθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, oι τρoπoλoγίες μπoρoύν να συζητηθoύν και χωρίς την έκθεση.
6. Oι τρoπoλoγίες τυπώνoνται και διανέμoνται στoυς Boυλευτές πριν από την έναρξη της συζήτησης κατ’ άρθρo τoυ αντίστoιχoυ νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ.».

 


 • ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

– Μεταφορτώστε στα ελληνικά την «Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναζητήστε εδώ την πιο πρόσφατη ενοποιημένη έκδοση των πράξεων ανά θεματική περιοχή, έτσι όπως έχουν ταξινομηθεί από την ΕΕ.

– Διαβάστε την έκθεση Mandelkern Group on Better Regulation Final Report, 13 November 2001

 

– Δείτε την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων

– Διαβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 εδώ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την Εργαλειοθήκη για την Καλή Νομοθέτηση (Better Regulation «Toolbox»). 

Εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τις Οδηγίες σχετικά με την Καλή Νομοθέτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής (Better Regulation Guidelines).


 • ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δείτε εδώ τις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Οι εκθέσεις της ΕΕ για το έργο της πλατφόρμας του Προγράμματος REFIT (REFIT SCOREBOARD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

– Μεταφορτώστε την Έκθεση της Πλατφόρμας του Προγράμματος REFIT (SCOREBOARD) του 2018.

– Mεταφορτώστε την Έκθεση της Πλατφόρμας του Προγράμματος REFIT (SCOREBOARD) του 2017

– Mεταφορτώστε την Έκθεση της Πλατφόρμας του Προγράμματος REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) and the 10 Priorities of the Commission – scoreboard»), όπως αναρτήθηκε στο διαδικτυακό ιστότοπο της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2016.

– Μεταφορτώστε την Έκθεση της Πλατφόρμας του Προγράμματος REFIT (State of Play and Outlook «REFIT Scoreboard)», όπως αναρτήθηκε στο διαδικτυακό ιστότοπο της Επιτροπής τον Μάιο του 2015.

– Εδώ μπορείτε να δείτε, ανά θεματική περιοχή, τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη διαβούλευση εντός της πλατφόρμας και βρίσκονται σε συνεχή επεξεργασία από τα μέλη του REFIT.

– Δείτε επίσης τη νέα Διοργανική Συμφωνία (μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, καθώς και την ενεργοποίηση του προγράμματος REFIT.

– Στην πλατφόρμα REFIT συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συνεδριάζουν τακτικά με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT. Έργο των μελών της πλατφόρμας είναι, μεταξύ άλλων, να εξετάζουν τις προτάσεις που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο» και να διατυπώνουν συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα πλατφόρμα REFIT στοχεύει στη μεγαλύτερη διαφάνεια, τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των κανονιστικών διατάξεων με τη λήψη μέτρων απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του κανονιστικού κόστους, ώστε να υπάρχει ένα σαφές, σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.

– Ενημερωθείτε σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως αυτές που αφορούν στις προσπάθειες της ΕΕ αναφορικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη των εκθέσεων ανάλυσης συνεπειών των ρυθμίσεων (Guidelines on Impact Assessments), όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 


 • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σχετικά με τους τρόπους εντοπισμού των Εκθέσεων Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων (Regulatory Impact Assessments – RIA) που συνοδεύουν ρυθμίσεις ενωσιακού δικαίου και αναρτώνται στην οικεία σελίδα (http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html), ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Α. Στο «Συλλογή» επιλέγουμε «Προπαρασκευαστικές Πράξεις»
Β. Στο «Στοιχεία Αναφοράς Εγγράφου» επιλέγουμε «Άλλο» και από τον κατάλογο που ανοίγει σε νέο παράθυρο (ή πατώντας στο «+»που υπάρχει από κάτω)
Γ. Επιλέγουμε «Εκτίμηση Επιπτώσεων».
Μπορούμε ακόμη να εξειδικεύσουμε σε χρονικό διάστημα κ.λπ.


 • Τέλος, κατωτέρω μπορείτε να βρείτε επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες και έγγραφα, όπως ιδίως πηγές του ΟΟΣΑ, που αφορούν στα ζητήματα καλής νομοθέτησης και τη ρυθμιστική διακυβέρνηση:

– ΟΟΣΑ: Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα (2014).

– OECD: Better Regulation in Europe: Greece (2012).

Δείτε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ προς τα κράτη μέλη, σχετικά με τη ρυθμιστική πολιτική και τη διακυβέρνηση (2012).

– OECD: Government Capacity to Assure High Quality Regulation in Greece, (2001).

– OECD: Economic Surveys: Greece 2018, OECD Publishing, Paris, (2018).

– OECD Regulatory Policy Working Papers One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries (2019).

EC & OECD: BETTER REGULATION IN EUROPE: AN OECD ASSESSMENT OF REGULATORY CAPACITY IN THE 15 ORIGINAL MEMBER STATES OF THE EU : PROJECT POLICY BASELINE AND SCOPE & PROJECT GLOSSARY

– Mandelkern Group on Better Regulation, 2001.

Centre for European Policy Studies (Andrea Renda): FEASIBILITY STUDY: INTRODUCING “ONE-IN-ONE-OUT” IN THE EUROPEAN COMMISSION, Brussels (2019).