Kαλή Nομοθέτηση: νομοθεσία-εγκύκλιες οδηγίες-υποδείγματα / εγχειρίδια / η καλή νομοθέτηση στην ΕΕ και το πρόγραμμα REFIT


Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να μεταφορτώσετε το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής, το «Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης» αλλά και υλικό που αφορά τόσο στην Καλή Νομοθέτηση, όσο και τη βελτίωση της νομοθεσίας εν γένει σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Επίσης, μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια σχετικά με την κατάρτιση νομοσχεδίων, τη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών της ρύθμισης, την Αιτιολογική Έκθεση, οδηγίες για τη διαδικασία διαβούλευσης στο opengov.gr, καθώς και την κωδικοποίηση.

Ειδικότερα:


 


  • Δείτε επίσης τη νέα Διοργανική Συμφωνία (μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, καθώς και την ενεργοποίηση του προγράμματος REFIT.
  • Στην πλατφόρμα REFIT συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συνεδριάζουν τακτικά με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT. Έργο των μελών της πλατφόρμας είναι, μεταξύ άλλων, να εξετάζουν τις προτάσεις που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο» και να διατυπώνουν συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα πλατφόρμα REFIT στοχεύει στη μεγαλύτερη διαφάνεια, τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των κανονιστικών διατάξεων με τη λήψη μέτρων απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του κανονιστικού κόστους, ώστε να υπάρχει ένα σαφές, σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.
  • Εδώ μπορείτε να δείτε, ανά θεματική περιοχή, τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη διαβούλευση εντός της πλατφόρμας και βρίσκονται σε συνεχή επεξεργασία από τα μέλη του REFIT.

 


Ενημερωθείτε σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως αυτές που αφορούν στις προσπάθειες της ΕΕ αναφορικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη των εκθέσεων ανάλυσης συνεπειών των ρυθμίσεων (Guidelines on Impact Assessments), όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

 

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τις κατευθυντήριες αρχές του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων προς τα Υπουργεία για τη μεταφορά των Οδηγιών της ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο.


Σχετικά με τους τρόπους αναζήτησης Εκθέσεων Εκτίμησης Επιπτώσεων (Impact Assessments) που συνοδεύουν ρυθμίσεις ενωσιακού δικαίου και αναρτώνται στην οικεία σελίδα (http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html), μπορούμε να τις εντοπίσουμε ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Α. Στο «Συλλογή» επιλέγουμε «Προπαρασκευαστικές Πράξεις»
Β. Στο «Στοιχεία Αναφοράς Εγγράφου» επιλέγουμε «Άλλο» και από τον κατάλογο που ανοίγει σε νέο παράθυρο (ή πατώντας στο «+»που υπάρχει από κάτω)
Γ. Επιλέγουμε «Εκτίμηση Επιπτώσεων».
Μπορούμε ακόμη να εξειδικεύσουμε σε χρονικό διάστημα κ.λπ.


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΚΕ.Ν.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

 


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

 


Εγχειρίδιο Οδηγιών της Κεντρικής Επιροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας

 


 

Δείτε τις σχετικές οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία διαβούλευσης μέσω του κυβερνητικού ιστοτόπου opengov.gr

 


Εγχειρίδιο Οδηγιών Συμπλήρωσης Υποδείγματος Ανάλυσης Συνεπειών της Ρύθμισης (2009)

Υπόδειγμα Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων (2009)

Εγχειρίδιο Οδηγιών Συμπλήρωσης Υποδείγματος (2007)

Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάλυση των συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κατά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τρεις βασικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική) όπως αυτές αποτυπώνονται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.


Εγκύκλιος του Πρωθυπουργού για την Κανονιστική Μεταρρύθμιση (2006)


Τέλος, ορισμένες πηγές του ΟΟΣΑ που αφορούν στα ζητήματα καλής νομοθέτησης και τη ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι τα ακόλουθα:

1. Better Regulation in Europe: Greece (2012)

2. Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα (2014)

3. Δείτε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ προς τα κράτη μέλη, σχετικά με τη ρυθμιστική πολιτική και τη διακυβερνηση (2012)

4. Government Capacity to Assure High Quality Regulation in Greece (2001):

http://www.oecd.org/governance/2475366.pdf