Εγχειρίδια Καλής Νομοθέτησης


Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να μεταφορτώσετε υλικό που αφορά σε μία σειρά θεμάτων για την Καλή Νομοθέτηση και την βελτίωση της νομοθεσίας εν γένει. Επίσης, μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα εγχειρίδια που αφορούν στη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών της ρύθμισης, την Αιτιολογική Έκθεση, οδηγίες για τη διαβούλευση αλλά και την κωδικοποίηση.

Δείτε το ν.4048/2012,Α’34 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση, Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης».

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την Εργαλειοθήκη για την Καλή Νομοθέτηση (Better Regulation «Toolbox») και εδώ τις Οδηγίες σχετικά με την Καλή Νομοθέτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής (Better Regulation Guidelines).

Δείτε επίσης τη νέα Διοργανική Συμφωνία (μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, καθώς και την ενεργοποίηση του προγράμματος REFIT το οποίο, με τη χρήση της νέας πλατφόρμας στοχεύει στη μεγαλύτερη διαφάνεια, τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των κανονιστικών διατάξεων με τη λήψη μέτρων απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του κανονιστικού κόστους, ώστε να υπάρχει ένα σαφές, σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τέλος, επειδή ο νομοθέτης είναι κρίσιμο να παρακολουθεί διαρκώς τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως αυτές που αφορούν στις προσπάθειες της ΕΕ αναφορικά με το ζήτημα της βελτίωσης της νομοθεσίας, εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά τις νέες διαδικασίες νομοθέτησης της ΕΕ και εδώ μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη των εκθέσεων ανάλυσης συνεπειών των ρυθμίσεων (Guidelines on Impact Assessments), όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

—————————————————————————————————-

 

 

—————————————————————————————————-

 

 

—————————————————————————————————–

 

 

—————————————————————————————————–

 

 

—————————————————————————————————–

 

 

—————————————————————————————————–

 

 

—————————————————————————————————–

 

—————————————————————————————————–

—————————————————————————————————–