Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης


Μιχαήλ Καλογήρου του Ηλία, Δικηγόρος Αθηνών.

(ΥΟΔΔ 619/28-08-2015)