Κανονισμός Λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου


Δείτε την ΠΥΣ 50/1990 1990 (Α΄76) όπως κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 1επ. του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).