Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή


Αρμοδιότητες Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Η ΚΕ.Ν.Ε. επεξεργάζεται*:
α) Σχέδια νόμων, υπουργικών τροπολογιών και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου εφόσον παραπέμπονται σε αυτήν από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
β) Σχέδια κανονιστικών διαταγμάτων εφόσον παραπέμπονται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σε αυτήν, πριν από την αποστολή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
γ) Σχέδια κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων εφόσον παραπέμπονται σε αυτήν από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
Κατά την ανωτέρω επεξεργασία η ΚΕ.Ν.Ε.:
α) Διερευνά τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων και τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα δε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), όπου αυτό απαιτείται.
β) Ελέγχει την πληρότητα των υπό επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων, ιδίως αναφορικά με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις, εξετάζοντας παράλληλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα.
γ) Εξετάζει ζητήματα επικαλύψεων και συγκρούσεων των διατάξεων των υπό επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων με διατάξεις του ισχύοντος Δικαίου.

*Βλ. άρθρο 2 της υπ’αριθμ. Υ152/31-3-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ν.Ε.)» (Β΄499).