- Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης - http://www.ggk.gov.gr -

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Βλ. ν. 2667/1998 και πδ 194/2001 καθώς και Υ519/31-10-2014 (ΥΟΔΔ 670).