Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (Ε.Ε.Β.)


Βλ. ν. 2667/1998 και πδ 194/2001 καθώς και Υ519/31-10-2014 (ΥΟΔΔ 670).