- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - http://www.ggk.gov.gr -

Kεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)

Βλ. τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), άρθρα 65-67.

Το νέο εγχειρίδιο οδηγιών για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας από την Κ.Ε.Κ. μπορείτε να το μεταφορτώσετε από εδώ.

Δείτε επίσης και : Kαλή Nομοθέτηση: νομοθεσία, εγκύκλιες οδηγίες, υποδείγματα & εγχειρίδια για την ενσωμάτωση των Οδηγιών της ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο / καλή νομοθέτηση και ΕΕ: Πρόγραμμα REFIT / Κωδικοποίηση / Διαβούλευση στο opengov.gr