Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας


Δείτε «Άρθρα 18 και 19 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98)», Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 5/25-2-2015 (Α΄ 26).