- Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων - http://www.ggk.gov.gr -

Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας

Βλ. το άρθρο 64 του ν. 4622/2019 , (Α’  133)

Μεταφορτώστε τις ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΚΕ.Ν.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

Δείτε επίσης και : Kαλή Nομοθέτηση: νομοθεσία, εγκύκλιες οδηγίες, υποδείγματα & εγχειρίδια για την ενσωμάτωση των Οδηγιών της ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο / καλή νομοθέτηση και ΕΕ: Πρόγραμμα REFIT / Κωδικοποίηση / Διαβούλευση στο opengov.gr.