Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή


Κανονιστικά Κείμενα Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (KE.N.E)

1. Άρθρα 73 παρ.2 και 85 του π.δ. 63/2005 (Α’98), όπως ισχύουν.

2. Υ152/31-3-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ν.Ε.)» (Β΄499).

3. Υ117/22-01-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)» Y.O.Δ.Δ. 25.

Μεταφορτώστε τις ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΚΕ.Ν.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

Δείτε επίσης και : Kαλή Nομοθέτηση: νομοθεσία, εγκύκλιες οδηγίες, υποδείγματα & εγχειρίδια για την ενσωμάτωση των Οδηγιών της ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο / καλή νομοθέτηση και ΕΕ: Πρόγραμμα REFIT / Κωδικοποίηση / Διαβούλευση στο opengov.gr.