Διυπουργικές Επιτροπές


Διυπουργικές Επιτροπές (άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 1558/1985, ΦΕΚ Α΄ 137 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 25, παρ.3 στο π.δ. 63/20015)