Γραφείο Καλής Νομοθέτησης


«Ὅταν γὰρ νομοθετώμεθα, ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιθέμεθα εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον· τοῦτο δὲ μέλλον ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν», Σωκράτης

(Πλάτωνος Θεαίτητος, 178a)

Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης και οι Υπηρεσίες Συντονισμού (πρ. Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) των Υπουργείων συνεργάζονται για τον έλεγχο της ποιότητας των ρυθμίσεων.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να μεταφορτώσετε το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής, το «Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης» αλλά και υλικό που αφορά τόσο στην Καλή Νομοθέτηση, όσο και τη βελτίωση της νομοθεσίας εν γένει σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Επίσης, μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια σχετικά με την κατάρτιση νομοσχεδίων, τη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών της ρύθμισης, την Αιτιολογική Έκθεση, οδηγίες για τη διαδικασία διαβούλευσης στο opengov.gr, καθώς και την κωδικοποίηση.

Ειδικότερα:


Τέλος, ορισμένες πηγές του ΟΟΣΑ που αφορούν στα ζητήματα καλής νομοθέτησης και τη ρυθμιστική διακυβέρνηση είναι τα ακόλουθα:

1. Better Regulation in Europe: Greece (2012)

2. Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα (2014)

3. Δείτε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ προς τα κράτη μέλη, σχετικά με τη ρυθμιστική πολιτική και τη διακυβερνηση (2012)

4. Government Capacity to Assure High Quality Regulation in Greece (2001):

http://www.oecd.org/governance/2475366.pdf

Για περισσότερα μεταβείτε στο σύνδεσμο: http://www.ggk.gov.gr/?page_id=45

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 2103385751
Fax: 2103385753


Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας πάραυτα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου μας, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4048/2012 (Α΄34), για όσο διάστημα αυτός θα ισχύει και μέχρι την έναρξη ισχύος του Γ’ μέρους του ν. 4622/2019 (άρθρα 49-67).

Επώνυμο - Όνομα (*)

Email (*)

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνα

Σταθερό:
Fax:
Κινητό:

Διεύθυνση

Οδός/Αριθμός:
TK:
Πόλη:
Χώρα:

Κατηγορία (*)

Θέμα (*)

Μήνυμα (*)

(*) Υποχρεωτικά πεδία