Γραφείο Καλής Νομοθέτησης


«Ὅταν γὰρ νομοθετώμεθα, ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιθέμεθα εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον· τοῦτο δὲ μέλλον ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν», Σωκράτης

(Πλάτωνος Θεαίτητος, 178a)

Αποτελεί την κεντρική μονάδα υποστήριξης της ποιότητας των ρυθμίσεων και μεριμνά για την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης κατά την εκπόνηση σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και αφετέρου να επιβοηθείται η εφαρμογή του κυβερνητικού έργου (βλ. ν. 4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης, Α 34/23-2-2012 και το  άρθρο 76Α του π.δ.63/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4368/2016, Α’21).

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 2103385722, 749, 754
Fax: 2103385753

 


Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας πάραυτα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου μας, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του ν.4048/2012 (Α΄34) .

Σε περίπτωση που θέλετε να καταγγείλετε ή να προτείνετε βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών (π.χ. προβλήματα ή γενικότερα ζητήματα καθημερινότητας, συναλλαγές με τη Διοίκηση κ.λπ.), μπορείτε να απευθυνθείτε (κλικ εδώ) μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας του επίσημου κυβερνητικού ιστότοπου ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ. Τα αιτήματά σας θα τα επεξεργαστεί η ομάδα του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών κ. Αλ. Φλαμπουράρη.

Επώνυμο - Όνομα (*)

Email (*)

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνα

Σταθερό:
Fax:
Κινητό:

Διεύθυνση

Οδός/Αριθμός:
TK:
Πόλη:
Χώρα:

Κατηγορία (*)

Θέμα (*)

Μήνυμα (*)

(*) Υποχρεωτικά πεδία