Γραφείο Καλής Νομοθέτησης


«Ὅταν γὰρ νομοθετώμεθα, ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιθέμεθα εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον· τοῦτο δὲ μέλλον ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν”, Σωκράτης

(Πλάτωνος Θεαίτητος, 178a)

Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης και τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων συνεργάζονται για τον έλεγχο της ποιότητας των ρυθμίσεων. Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης υποστηρίζει και συντονίζει τη λειτουργία των Γραφείων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντάσσει την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων για ρυθμίσεις που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Πρωθυπουργού.

β. Συνεργάζεται με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, καθώς και με αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και ανεξάρτητες αρχές για θέματα αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την πληρότητα των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων, παρέχοντας εκ των προτέρων γενικές κατευθύνσεις και διατυπώνοντας ειδικές υποδείξεις, καθώς και προβαίνοντας εκ των υστέρων σε διορθωτικές παρεμβάσεις.

γ. Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης ζητά τη γνώμη της επιτροπής ανταγωνισμού κατά τη σύνταξη των κατευθυντήριων οδηγιών προς τα Υπουργεία σχετικά με τον τρόπο ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων, όσον αφορά στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

δ. Συνεργάζεται με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων για την εκτίμηση των συνεπειών αναφορικά με ρυθμίσεις, που καταρτίζονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν.

ε. Συνεργάζεται με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων στην εκτίμηση των επιπτώσεων και συνεπειών των ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε υπό κατάρτιση διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες ή σε άλλα διεθνώς δεσμευτικά κείμενα, και συμβάλλει στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν.

στ. Οργανώνει και συντονίζει, σε συνεργασία με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, προγράμματα και μέτρα για την απλούστευση ισχυουσών ρυθμίσεων.

ζ. Το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης και η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη συνεργάζονται με τα Γραφεία Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων για τη βελτίωση της ποιότητας της ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων. Εφόσον πρόκειται για σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, καθώς και οι παρατηρήσεις του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης επ’ αυτής κατατίθενται στη Βουλή και αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Βουλής.

η. Υποβάλλει στον Πρωθυπουργό Ετήσιες Εκθέσεις σχετικά με την πορεία της καλής νομοθέτησης, οι οποίες γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

θ. Καταρτίζει ετήσιο σχέδιο με μετρήσιμους στόχους που έχει ως σκοπό τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, την απλούστευση της νομοθεσίας και την εξάλειψη περιττών κανονιστικών ρυθμίσεων.

Για περισσότερα βλ. τις διατάξεις του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης”, Α 34/23-2-2012 και το  άρθρο 76Α του π.δ.63/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4368/2016, Α’21).

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 2103385749/ – 751
Fax: 2103385753

 


Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας πάραυτα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου μας, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του ν.4048/2012 (Α΄34) .

Σε περίπτωση που θέλετε να καταγγείλετε ή να προτείνετε βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών (π.χ. προβλήματα ή γενικότερα ζητήματα καθημερινότητας, συναλλαγές με τη Διοίκηση κ.λπ.), μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας του επίσημου κυβερνητικού ιστότοπου ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ. Τα αιτήματά σας θα τα επεξεργαστεί η ομάδα του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών κ. Αλ. Φλαμπουράρη.

Επώνυμο - Όνομα (*)

Email (*)

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνα

Σταθερό:
Fax:
Κινητό:

Διεύθυνση

Οδός/Αριθμός:
TK:
Πόλη:
Χώρα:

Κατηγορία (*)

Θέμα (*)

Μήνυμα (*)

(*) Υποχρεωτικά πεδία