Γραφείο Καλής Νομοθέτησης


«Ὅταν γὰρ νομοθετώμεθα, ὡς ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιθέμεθα εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον· τοῦτο δὲ μέλλον ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν», Σωκράτης

(Πλάτωνος Θεαίτητος, 178a)

Αποτελεί την κεντρική μονάδα υποστήριξης της ποιότητας των ρυθμίσεων και μεριμνά για την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης κατά την εκπόνηση σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και αφετέρου να επιβοηθείται η εφαρμογή του κυβερνητικού έργου (βλ. ν. 4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης, Α 34/23-2-2012 και το  άρθρο 76Α του π.δ.63/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4368/2016, Α’21).

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να μεταφορτώσετε υλικό που αφορά σε μία σειρά θεμάτων για την Καλή Νομοθέτηση και την βελτίωση της νομοθεσίας εν γένει. Επίσης, μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα πρότυπα που αφορούν στη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών της ρύθμισης, την Αιτιολογική Έκθεση, οδηγίες για τη διαβούλευση αλλά και την κωδικοποίηση.

Τέλος, επειδή ο νομοθέτης είναι κρίσιμο να παρακολουθεί διαρκώς τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως αυτές που αφορούν στις προσπάθειες της ΕΕ αναφορικά με το ζήτημα της βελτίωσης της νομοθεσίας, εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά τις νέες διαδικασίες νομοθέτησης της ΕΕ.

Δείτε επίσης τη νέα Διοργανική Συμφωνία (μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, καθώς και την ενεργοποίηση του προγράμματος REFIT το οποίο, με τη χρήση της νέας πλατφόρμας στοχεύει στη μεγαλύτερη διαφάνεια, τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των κανονιστικών διατάξεων με τη λήψη μέτρων απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του κανονιστικού κόστους, ώστε να υπάρχει ένα σαφές, σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 2103385722, 749, 754
Fax: 2103385753

 


Φόρμα Επικοινωνίας

Επώνυμο - Όνομα (*)

Email (*)

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνα

Σταθερό:
Fax:
Κινητό:

Διεύθυνση

Οδός/Αριθμός:
TK:
Πόλη:
Χώρα:

Κατηγορία (*)

Θέμα (*)

Μήνυμα (*)

(*) Υποχρεωτικά πεδία