Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του ΠΔ 63/2005)
Τελευταία Νέα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Μετά από συνεργασία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) έχει σχεδιαστεί τριήμερο επαναλαμβανόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα και τίτλο «Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο εφαρμογής».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης σχετικά με τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτές αποτυπώνονται κυρίως στην Ατζέντα 2030 και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ. Πέρα από την ενημέρωση για το θεσμικό και συντονιστικό πλαίσιο εφαρμογής, τις στρατηγικές και τα σχέδια υλοποίησης ή προσαρμογής των ΣΒΑ στο εθνικό περιβάλλον, τις εκθέσεις αξιολόγησης και τους δείκτες μέτρησης προόδου, έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση της εμπειρίας των ΣΒΑ για την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας ως προς την εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολιτικών στρατηγικών, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δομών και φορέων, και τη συνοχή των δημόσιων πολιτικών που απευθύνονται σε πολλούς, αλλά αλληλοσυνδεδεμένους στόχους.

Το πρώτο σεμινάριο ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου τ.έ. στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α στον Ταύρο και ήδη γίνονται οι εγγραφές στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, στον θεματικό κύκλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ο ίδιος κύκλος σεμιναρίων θα επαναληφθεί και μέσα στο 2018.

Ενημερωτικά Δελτία για την Εναρμόνιση – Κείμενα της ΕΕ για την Ενσωμάτωση


Τα Ενημερωτικά Δελτία για την Εναρμόνιση είναι μια πρωτοβουλία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων με σκοπό την ευσύνοπτη ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων και όλων των ενδιαφερομένων για θέματα που αφορούν τη διαδικασία προσαρμογής του εθνικού δικαίου προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρίτος τίτλος της σειράς Κείμενα της ΕΕ για την Ενσωμάτωση συγκεντρώνει τα κείμενα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, ανεξάρτητα από τη νομική τους δεσμευτικότητα, αποτυπώνουν τις πολιτικές, νομικές και διοικητικές υποχρεώσεις των κρατών μελών αναφορικά με την εναρμόνιση του παράγωγου δικαίου της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις ορθής νομοθέτησης, υλοποίησης των εθνικών υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ ως μέσο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

18.09.2017 | Συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου

18-09-2017 | Θεματικές : Νέα, Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε ακολούθως την εισήγηση του Πρωθυπουργού κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Η βύθιση του δεξαμενόπλοιου στο Σαρωνικό, που ναυάγησε κάτω από συνθήκες που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, δημιούργησε μια μεγάλη εστία ρύπανσης και ένα εύλογο αίσθημα ανησυχίας στους πολίτες της Αττικής και όχι μόνο.

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ρύπανσης είναι μια δύσκολη υπόθεση, που απαιτεί την άμεση κινητοποίηση όλων των συναρμόδιων φορέων. Ήδη έχουν κινητοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα απορρυπαντικά μέσα και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες. Ενώ θα έλεγα ότι είναι συγκινητική και  η συνδρομή εθελοντών πολιτών, αλλά και ανδρών και γυναικών από τις Ένοπλες Δυνάμεις.